Úvod
Novinky
Praxe studentů OA ve firmách Středočeského kraje

Praxe studentů OA ve firmách Středočeského kraje

OA Lysá nad Labem  má zájem na tom, aby se její studenti co nejlépe uplatnili v budoucím zaměstnání. Pečlivě pro ně připravuje praxi v tuzemsku i zahraničí a organizuje školní projekt "Kam po maturitě".

Praxe je součástí studia v OA Lysá nad Labem. Studenti obou oborů absolvují souvislou dvoutýdenní praxi v zahraničí či tuzemsku. V obou případech jde hlavně o zapracování, získání zkušeností i závěrečného certifikátu o praxi nebo  Europasu v případě zahraniční praxe.

Škola spolupracuje s firmami a institucemi, které jsou potenciálními zaměstnavateli našich absolventů, proto i v letošním roce vykonali naši studenti v měsíci květnu praxi v podnicích a firmách  Středočeského kraje a v Praze. Dlouhodobě spolupracujeme při zajišťování praxe s Městským úřadem v Lysé nad Labem, s Výstavištěm Lysá nad Labem, s.r.o. a s Českou spořitelnou a.s., pobočkou v Čelákovicích. Dále naši studenti absolvují  praxi např. v účetní firmě Enter Milovice, na Městském úřadě v Brandýse nad Labem, v kancelářích škol v Nymburce a Benátkách nad Jizerou, ve VZP v Nymburce a dalších.

Je důležité, aby student vykonával činnosti, které odpovídají povolání, na které se podle vzdělávacího plánu připravuje. Jsou to povolání asistent/asistentka, obchodní zástupce, marketingový pracovník, účetní, logistik a další. Vycházíme zde z Národní soustavy povolání (http://katalog.nsp.cz/uvod.aspx). Pokud škola a instituce dospějí k dohodě o praxi a jejím obsahu, uzavřou smlouvu. V instituci je určentzv. garant praxe, který zadává studentovi práci a sleduje jeho výsledky. Na závěr celé praxe garant vyhodnotí, zda školou  dojednané činnosti student zvládá. Hodnotíme v souladu s ECVET - evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu. (http://www.nuv.cz/cinnosti/projekty/ecvet).

Model odborné praxe jsme připravili ve spolupráci s pracovníky Národního ústavu pro vzdělávání v rámci projektu "Pospolu" a konzultovali jsme ho s představiteli Krajské hospodářské komory. Studenti oboru obchodní akademie mají podle vzdělávacího plánu povinnost absolvovat za studium 4 týdny odborné praxe, tj. 120 hodin. První týden praxe student absolvuje v prvním pololetí  druhého ročníku. Pozná reálné prostředí, seznámí se s organizací práce a procesy v instituci. Vykonává jednoduché administrativní práce - vytváří dokumenty dle vzoru, skeny a  kopie, ukládá dokumenty dle archivačního a skartačního řádu, vyřizuje  telefonáty, odesílá poštu v elektronické nebo listinné podobě. Ve druhém pololetí přichází na praxi do stejného prostředí, ve kterém se již orientuje. Může tedy vykonávat náročnější práce, např. vytvářet dokumenty ve firemním software, tabulky s vloženými funkcemi, provádět kontrolu a zakládání dokladů, vyhledávat v databázi, jednat se zákazníkem atp. Ve druhém pololetí třetího ročníku pak absolvuje ve firmě souvisle dva týdny. Kromě výše uvedených činností se již seznamuje např. s účetním software, může se spolupodílet na tvorbě katalogu výstavy, zpracovávat účetní doklady, archivovat, třídit výsledky marketingového průzkumu a vykonávat další specifické činnosti dle zaměření instituce.

I v letošním roce naši studenti absolvovali v měsíci květnu souvislou praxi. Po návratu z praxe si během projektového dne "Kam po maturitě" předali informace o své vlastní praxi a firmě či instituci, kde ji konali. Setkali se mimo jiné s panem Tomášem Suchanem, pracovníkem Úřadu práce Nymburk. Ten je seznámil s dalšími možnostmi, jaké se jim nabízí po maturitě. Dále vyslechli přednášku o možnostech uplatnění v praxi pana Daniela Šimka, projekt-managera Formel D Česká republika, s.r.o.

RNDr. Ivana Dvořáková

 
 

 

Pan Tomáš Suchan Úřad práce Nymburk