Úvod
Novinky
Nově nabízíme studium

Nově nabízíme studium

Nově od školního roku 2015/16 začneme vyučovat v rámci oboru obchodní akademie zaměření "Projektové a grantové řízení". Absolvent bude mít znalosti a praktické dovednosti z oblasti ekonomiky a účetnictví a navíc bude připraven administrovat projekty.

K otevření nového zaměření nás inspirovala vlastní zkušenost s prací na projektech. Od roku 2003 jsme úspěšnými realizátory řady projektů, které byly podpořeny z grantů od MŠMT, ESF, Národní agentury pro evropské programy a Středočeského kraje. Z nich čerpáme finance na zkvalitnění výuky, na výjezdy studentů na zahraniční praxe do zemí EU, na modernizaci školních vzdělávacích programů a na vybavení učeben.

Projektová a grantová řízení jsou stále žádanější oblastí ve firmách a organizacích jak státních, tak i soukromých.  O granty na své projekty mohou žádat i podnikatelé. Náš absolvent bude znát základní terminologii projektového řízení, bude rozumět životnímu cyklu projektu, dokáže sestavit SWOT analýzu a jednoduchý logický rámec projektu, bude umět vést projektovou dokumentaci a vytvářet zprávy o projektu. Dále se bude orientovat ve vyhledávání vhodných dotačních programů se zaměřením na fondy EU. Během studia se bude učit efektivně budovat projektové týmy, komunikovat o projektu, plnit týmové role, plánovat průběh projektu a efektivně organizovat projekt za IT podpory, plánovat a řídit rizika, řešit problémy a procesy efektivního rozhodování v projektu. Získá teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti, protože během studia bude tvořit vlastní projekt.

  

V rámci zaměření "Projektové a grantové řízení" budeme klást důraz na učení zážitkem, u kterého je nejvyšší pravděpodobnost dlouhodobého uchování poznatků.

Podle Národní soustavy kvalifikací (viz http://www.narodnikvalifikace.cz) naplňuje toto studium kvalifikaci Administrátor projektu kód (63-006-N). Kvalifikace je uplatnitelná v řadě oborů, technické obory nevyjímaje.

Nabídkou tohoto zaměření se zvýší uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce, protože ho jiné střední školy nenabízejí.