Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení do 1. ročníku pro školní rok 2019/20             

Podání přihlášky

Přihlášku předejte osobně v kanceláři školy nebo zašlete poštou do 1. března 2019. Uchazeč obdrží registrační číslo, pod kterým bude uveden v pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení.

V době jarních prázdnin od 18. do 22. 2. 2019 je škola uzavřena. V týdnu od 25. 2. do 1. 3. 2019 bude kancelář školy otevřena od 7 do 16 hodin.

Součástí přihlášky musí být v případě nezletilého uchazeče jeho souhlasné vyjádření (podpis). Prospěch a ostatní údaje na přihlášce potvrzuje základní škola. Toto potvrzení je možné nahradit vysvědčeními z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku. Pro snadnější komunikaci s rodiči doporučujeme uvést na přihlášce čitelně funkční e-mail i telefonní číslo na rodiče. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti není potřeba.

      
 

Studenti 1. ročníku 2016/17


Obory a počty přijímaných žáků

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě vzdělávání 30 žáků
  • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum v denní formě vzdělávání 30 žáků

Přijímací řízení bude probíhat odděleně pro oba obory školy. V případě zájmu o oba obory musí uchazeč podat na každý obor samostatnou přihlášku.

Oba obory jsou obory vzdělání s maturitou, proto každý uchazeč musí složit jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky (tzv. „jednotná zkouška“).

Kritéria přijímacího řízení

  1. O přijetí/nepřijetí uchazeče rozhoduje umístění v tabulce, která bude sestavena vzestupně a samostatně pro každý obor.
  2. Pořadí uchazečů, které bude východiskem pro přijetí/nepřijetí, bude určeno podle bodového hodnocení každého uchazeče.
  3. Žák může získat maximálně 100 bodů. Z toho nejvýše 40 bodů za vysvědčení (I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku) a 60 bodů za výsledky v písemných testech jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů SŠ z českého jazyka a matematiky.
  4. Uchazeč nesmí být klasifikován z žádného předmětu stupněm nedostatečný (vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ).
  5. Bude přijato 60 žáků s nejvyšším bodovým hodnocením, z toho 30 žáků do každého oboru.

Studenti OA Lysá n. L.

Jednotná příjímací zkouška do maturitních oborů SŠ se koná v termínech:

  • 1. termín:        12. dubna 2019
  • 2. termín:        15. dubna 2019

Uchazeči obdrží poštou pozvánku v listinné podobě.

Nahlédnutí do spisu žáka

Do spisu žáka lze nahlédnout 29. 4. 2019 od 13 do 14 hodin.

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 29. 4. 2019 v odpoledních hodinách na www.oalysa.cz a v budově školy. Zákonný zástupce nebo zletilý žák si rozhodnutí o přijetí může vyzvednout ve škole.

Zápisový lístek

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zveřejněníme na www.oalysa.cz a v budově školy) odevzdá uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek do kanceláře školy. Nepotvrdí-li uchazeč úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku v daném termínu, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

RNDr. Ivana Dvořáková, ředitelka školy

 

Testová zadání k procvičování naleznete zde

Sdělení MŠMT

Studentská firma 2016 Oalymp

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně

Kancelář školy

bude otevřena v týdnu od 25. 2. do 1. 3. 2019 od 7 do 16 hodin.

Jarní prázdniny

jsou od 18. do 22. 2. 2019. Škola bude v tuto dobu uzavřena.

Fotografie

z lyžařského kurzu zde

Den otevřených dveří

se koná v úterý 12. 2. 2019 od 10 do 16 h. Srdečně vás zveme.

Anketa