Přijímací řízení

Upozorňujeme na objízdnou trasu - více informací zde.

do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

Jednotná přijímací zkouška se koná 12. a 16. dubna 2018. Pozvánky ke zkoušce byly uchazečům odeslány e-mailem a poštou.

Časový harmonogram zkoušek

 

Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., v platném znění.

                                                                                      

Studenti 1. ročníku 2016/17

Podání přihlášky

Přihlášku předejte osobně v kanceláři školy nebo zašlete poštou do 1. března 2018. Uchazeč obdrží registrační číslo, pod kterým bude uveden v pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení.

Součástí přihlášky musí být v případě nezletilého uchazeče jeho souhlasné vyjádření (podpis). Prospěch a ostatní údaje na přihlášce potvrzuje základní škola. Toto potvrzení je možné nahradit vysvědčeními z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku. Pro snadnější komunikaci s rodiči doporučujeme uvést na přihlášce čitelně funkční e-mail i telefonní číslo na rodiče. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti není potřeba.


Obory a počty přijímaných žáků

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě vzdělávání 30 žáků
  • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum v denní formě vzdělávání 30 žáků

Přijímací řízení bude probíhat odděleně pro oba obory školy. V případě zájmu o oba obory musí uchazeč podat na každý obor samostatnou přihlášku.

Oba obory jsou obory vzdělání s maturitou, proto každý uchazeč musí složit jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky (tzv. „jednotná zkouška“).

Kritéria přijímacího řízení

  1. O přijetí/nepřijetí uchazeče rozhoduje umístění v tabulce, která bude sestavena vzestupně a samostatně pro každý obor.
  2. Pořadí uchazečů, které bude východiskem pro přijetí/nepřijetí, bude určeno podle bodového hodnocení každého uchazeče.
  3. Žák může získat maximálně 100 bodů. Z toho nejvýše 40 bodů za vysvědčení (I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku) a 60 bodů za výsledky v písemných testech jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů SŠ z českého jazyka a matematiky.
  4. Uchazeč nesmí být klasifikován z žádného předmětu stupněm nedostatečný (vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ).
  5. Bude přijato 60 žáků s nejvyšším bodovým hodnocením, z toho 30 žáků do každého oboru. 

Studenti OA Lysá n. L.

Jednotná příjímací zkouška do maturitních oborů SŠ se koná v termínech:

  • 1. termín:        12. dubna 2018
  • 2. termín:        16. dubna 2018

Uchazeči obdrží poštou pozvánku v listinné podobě.

Nahlédnutí do spisu žáka

Do spisu žáka lze nahlédnout 27. 3. 2018 od 13 do 14 hodin.

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno do 27. 4. 2018 v odpoledních hodinách na www.oalysa.cz a v budově školy. Zákonný zástupce nebo zletilý žák si rozhodnutí o přijetí může vyzvednout ve škole.

Zápisový lístek

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zveřejněníme na www.oalysa.cz a v budově školy) odevzdá uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek do kanceláře školy. Nepotvrdí-li uchazeč úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku v daném termínu, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

RNDr. Ivana Dvořáková, ředitelka školy

 

Ilustrační testy k jednotných přijímacích zkouškách naleznete na zde

Sdělení MŠMT

Studentská firma 2016 Oalymp

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně

Praktická maturitní zkouška

se koná 26. 4. 2018.

Učíme se chránit život a zdraví

je název celoškolského projektu, který se uskuteční ve středu 25. 4. 2018.

Veletrh JA firma 2018

se uskutečnil 12. 4. 2018 v Praze. Naši studenti 3. ročníku představili firmu S/cool – Made. Fotografie naleznete zde

Přijímací řízení

Dne 30. 4. 2018 od 8 do 15 hodin lze vyzvednout rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu a odevzdat zápisový lístek.

Objízdná trasa

informace pro žáky, rodiče a uchazeče zde

Návštěva školy

je možná na základě dohody. Volejte nebo pište na naši e-mailovou adresu.

Anketa