Přijímací řízení

do 1. ročníku ve školním roce 2020/21


Máte dotazy týkající se přihlášek, přijímacího řízení nebo zápisového lístku? Obracejte se na paní Ivu Geckovou.

E-mail: iva.geckova@oalysa.cz

Telefon: 325 552 143, 702 241 074

 Správa Obchodní akademie, Lysá nad Labem, paní Iva Gecková

Zajímá Vás, jak hodnotí studium žák prvního ročníku? Najdete zde.

Zajímají Vás výsledky maturit? Najdete zde.

Zajímají Vás názory absolventů školy? Najdete zde.

Několik absolventů se představilo zde.

 

 

Podání přihlášky

Přihlášku předejte osobně v kanceláři školy nebo zašlete poštou do 1. března 2020. Uchazeč obdrží registrační číslo, pod kterým bude uveden v pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení.

Součástí přihlášky musí být v případě nezletilého uchazeče jeho souhlasné vyjádření (podpis). Prospěch a ostatní údaje na přihlášce potvrzuje základní škola. Toto potvrzení je možné nahradit vysvědčeními z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku. Pro snadnější komunikaci s rodiči doporučujeme uvést na přihlášce čitelně funkční e-mail i telefonní číslo na rodiče. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti není potřeba.

Přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 bude vyhlášeno nejpozději do 31. 1. 2020

Studenti 1. ročníku 2016/17


Vyhlášení přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020

Obory a počty přijímaných žáků

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě vzdělávání 30 žáků
  • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum v denní formě vzdělávání 30 žáků

Přijímací řízení bude probíhat odděleně pro oba obory školy. V případě zájmu o oba obory musí uchazeč podat na každý obor samostatnou přihlášku.

Oba obory jsou obory vzdělání s maturitou, proto každý uchazeč musí složit jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky (tzv. „jednotná zkouška“).

U žáků, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí, lze v přijímacím řízení prominout jednotnou zkoušku z českého jazyka na základě žádosti. Škola u těchto uchazečů ověří pohovorem (komisionálně) znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání.

Kritéria přijímacího řízení

  1. O přijetí/nepřijetí uchazeče rozhoduje umístění v tabulce, která bude sestavena vzestupně a samostatně pro každý obor.
  2. Pořadí uchazečů, které bude východiskem pro přijetí/nepřijetí, bude určeno podle bodového hodnocení každého uchazeče.
  3. Žák může získat maximálně 100 bodů. Z toho nejvýše 40 bodů za vysvědčení (I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku) a 60 bodů za výsledky v písemných testech jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů SŠ z českého jazyka a matematiky.
  4. Bude přijato 60 žáků s nejvyšším bodovým hodnocením, z toho 30 žáků do každého oboru.

Studenti OA Lysá n. L.

Přiřazení bodů za vysvědčení I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku:

Pokud je žák klasifikován stupněm nedostatečný na některém z těchto vysvědčení, získává 0 bodů. V ostatních případech je počet bodů přiřazen podle součtu průměrů těchto tří vysvědčení. Pokud je součet v rozmezí 3-3,99, získá uchazeč 40 bodů, za součet 4-4,99 získá 30 bodů, za součet 5-5,99 získá 20 bodů, za součet 6 a více získá 10 bodů.

Přiřazení bodů za výsledky v písemných testech jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů SŠ z českého jazyka a matematiky: Za každý test získá uchazeč 0-30 bodů, body budou přiřazeny podle hodnocení testu.

Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka, bude zařazen na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. Redukované pořadí bude vytvořeno na základě hodnocení zkoušky z matematiky a za vysvědčení I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku.

 

Uchazeči obdrží pozvánku k přijímací zkoušce e-mailem a v listinné podobě poštou.

Nahlédnutí do spisu žáka

Do spisu žáka lze nahlédnout 29. 4. 2019 od 13 do 14 hodin.

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 29. 4. 2019 v odpoledních hodinách na www.oalysa.cz a v budově školy. Zákonný zástupce nebo zletilý žák si rozhodnutí o přijetí může vyzvednout ve škole.

Zápisový lístek

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zveřejněníme na www.oalysa.cz a v budově školy) odevzdá uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek do kanceláře školy. Nepotvrdí-li uchazeč úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku v daném termínu, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

RNDr. Ivana Dvořáková, ředitelka školy

Studentská firma 2016 Oalymp

 

Aktuálně

Studentská firma

pracovala se žáky Čtyřlístku. Více info zde

Den otevřených dveří

je v sobotu 7. 12. 2019 od 9 do 12 hodin.

Vánoční volejbalový turnaj

třídních družstev se letos bude konat 19. 12.

Vánoční projekt

připravují studenti 4. ročníku na 20. 12.

Uchazeči o studium

se mohou přijít do školy podívat každý den. Hodinu je možné domluvit telefonicky nebo e-mailem.

Anketa