Maturita

 

 


Maturitní zkouška 2020/2021

 

Písemná práce z cizího jazyka - 14. dubna 2021 - ZRUŠENA

Písemná práce z českého jazyka - 16. dubna 2021 - ZRUŠENA

Praktická zkouška z odborných předmětů - 14. května 2021

Společná část - didaktické testy z CJL, CJ a MAT - 24.  až 26. května 2021, mimořádný termín 7., 8. a 9. července na spádových školách (z důvodu karantény, nemoci, nařízené pracovní povinnosti)

Profilová část - ústní zkoušky -  1. až 4. června 2021 (ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka je zkouškou nepovinnou)

Pokud se žák rozhodne konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a nebo z cizího jazyka, musí o tom do 30. 4. 2021 písemně informovat ředitele školy. 

Mimořádný termín pro praktickou zkoušku z odborných předmětů - 18. června 2021

Opravná praktická zkouška z odborných předmětů: 1. září 2021

Profilová část - opravná ústní zkouška: 15. září 2021

 

Maturitní zkouška se skládá ze SPOLEČNÉ a PROFILOVÉ části. Více na https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/Maturitni_vyhlaska_15-10-2020.pdf  

 

Přihláška k maturitní zkoušce  - podává se do 1. 12. 2020 pro jarní zkušební období a do 25. 6. 2021 pro podzimní zkušební období

 

SPOLEČNÁ ČÁST 

Společná část maturitní zkoušky se koná formou didaktického testu a to z předmětů: 

 • český jazyk a literatura - časový limit 85 minut,
 • cizí jazyk - časový limit 110 minut, nebo matematika - časový limit 135 minut.

Podrobnosti konání jsou určeny Vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění k datu konání zkoušky. Více na www.cermat.cz 

MŠMT opatřením obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-6 ze dne 28. dubna 2021 určuje  výrok IV. opatření obecné povahy ze dne 15. 3. 2021 č. j. MSMT-3267/2021-3 nově takto:

Osobě, která je přihlášena ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 nebo v podzimním zkušebním období 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části, ke které je přihlášena. Žákovi, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou didaktických testů společné části na tři opravné zkoušky z každé zkoušky. Počet opravných zkoušek se každému navyšuje pouze jednou.

Osobě, která je přihlášena ke konání nepovinné nebo povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním termínu 2021 a která neuspěla u povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, nebo která se v souladu se školským zákonem omluvila z konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky konané v řádném termínu jarního zkušebního období 2021, se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu.

 

PROFILOVÁ ČÁST - povinné a nepovinné zkoušky

 obor Obchodní akademie

 •  povinné zkoušky

a) český jazyk a literatura - písemná práce, ústní zkouška  - nepovinná zkouška  

b) cizí jazyk - písemná práce, ústní zkouška (pokud si žák zvolil jazyk ve společné části) - nepovinná zkouška

c) ekonomika - ústní zkouška,

d) účetnictví - ústní zkouška,

e) praktická zkouška z odborných předmětů - písemná zkouška

 • nepovinné zkoušky - žák vybírá maximálně dva předměty z nabídky:

matematika, zeměpis, druhý cizí jazyk, základy společenských věd - ústní zkoušky,

V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

MŠMT opatřením obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-6 ze dne 28. dubna 2021 určuje dle odstavce IV. za výrok XXXII. opatření obecné povahy ze dne 15. března 2021 č. j. MSMT-3267/2021-3 se doplňují nové výroky XXXIII. až XXXVI., která zní:

1. Osobě, která je přihlášena ke konání praktické zkoušky v období 

a) od 19. dubna 2021 do 5. srpna 2021

b) od 6. srpna do 27.  srpna 2021

se navyšuje počet opravných termínů o jeden opravný termín u každé praktické zkoušky, ke které je přihlášen; počet opravných termínů se o jeden opravný termín u každé praktické zkoušky navyšuje také osobě, která se přihlásí ke konání praktické zkoušky v podzimním zkušebním období 2021. Žákovi, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, se navyšuje počet opravných zkoušek praktické zkoušky na tři opravné zkoušky z každé zkoušky. Počet opravných zkoušek se každému navyšuje pouze jednou.

Osobě, která je přihlášena ke konání praktické zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a která neuspěla u této zkoušky, nebo která se v souladu se školským zákonem omluvila z konání této zkoušky, se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu.

Žák, který se hlásí k mimořádnému termínu musí podat písemnou přihlášku do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měl tuto zkoušku konat a nekonal ji, nebo do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení této zkoušky dozvěděl od předsedy maturitní komise, pokud ji konal.

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI

Hodnocení praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů

Podle §19 a odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění, může žák zkoušku z cizího jazyka, ke které se přihlásil v profilové části, nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B 1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Ekonomika

 • Základní ekonomické pojmy
 • Obchodní závod a podnikání
 • Obchodní společnosti
 • Zabezpečování obchodního závodu materiálem
 • Zabezpečování obchodního závodu dlouhodobým majetkem
 • Personální činnost obchodního závodu
 • Hlavní činnost obchodního závodu
 • Marketing
 • Financování obchodního závodu
 • Bankovní systém ČR
 • Finanční trh
 • Kapitálový trh
 • Osobní finance
 • Zahraniční obchod
 • Daňová soustava, nepřímé daně
 • Přímé daně
 • Řízení obchodního závodu – management
 • Pojišťovnictví a další instituce na kapitálovém trhu
 • Makroekonomické ukazatele
 • Národní hospodářství, hospodářská politika státu

Účetnictví

 • Právní úprava účetnictví, dokumentace
 • Majetková a kapitálová struktura podniku
 • Daňová evidence
 • Dlouhodobý majetek podniku
 • Zabezpečování podniku zásobami
 • Krátkodobý finanční majetek
 • Operace s cizí měnou
 • Dodavatelsko odběratelské vztahy
 • Zúčtovaní se zaměstnanci
 • Účtování záloh a jejich zúčtování
 • Daně a dotace
 • Náklady a výnosy
 • Časové rozlišování nákladů a výnosů
 • Hospodářský výsledek
 • Přípravné práce na konci účetního období
 • Účetní uzávěrka a účetní závěrka
 • Kapitálové účty
 • Kalkulace a rozpočty
 • Vnitropodnikové účetnictví
 • Účtování individuálního podnikatele a v různých formách podnikání

 

Anglický jazyk

 • UK + Londo
 • The USA + Washington DC
 • Canada
 • Australia + New Zealand
 • CR + Prague
 • Holidays + Festival in ESC
 • Shakespeare
 • My region +  My town
 • My school and foreign language learning
 • Housing + living
 • Food + drink
 • Shopping/Services + Fashion
 • Travelling + tourism
 • Culture + free time
 • Health + illness
 • Family  + friends
 • Means of communication and social life
 • Sport + games
 • My cv and future plans
 • Topic of your choice

Ruský jazyk

 • Покупки, в магазине
 • Здоровье, болезни, забота о здоровье
 • Наша семья, моя биография
 • Чешская Pеспублика
 • Система образования в России и у нас, наша школа
 • Питание, русская и чешская национальная кухня
 • Прага, столица Чешской Pеспублики
 • Средства массовой информации
 • Российская Федерация
 • Моё свободное время, моё любимое занятие
 • Каникулы, отпуск
 • Погода, времена года
 • Культура и искусство, мои культурные интересы
 • Москва, Санкт Петербург
 • Наш дом, наша квартира
 • Путешествие, виды транспорта
 • Мой день, мои занятия в рабочие и в выходные дни
 • Мой друг, моя подруга
 • Праздники и обычаи у нас и в России
 • Лыса на Лабе, город, где я учусь

Německý jazyk

 • Einkäufe, im Geschäft
 • Gesundheit und Krankheiten, Gesundheitspflege
 • Meine Familie, mein Lebenslauf
 • Tschechische Republik
 • Schule und Studium
 • Ernährung, Essmöglichkeiten, Essgewohnheiten
 • Prag
 • Massenmedien, Kommunikationsformen
 • Deutschland
 • Freizeit, Hobbys, Lebensstil
 • Urlaub und Ferien
 • Jahreszeiten, Wetter
 • Kunst und Kultur
 • Österreich, die Schweiz
 • Meine Wohnung, das Leben in der Stadt und auf dem Lande
 • Reisen und Verkehrsmittel
 • Tagesablauf, mein Alltag, mein Wochenende
 • Mein Freund, Jugendprobleme
 • Feste und Bräuche
 • Lysá nad Labem, die Stadt, wo ich studiere

 

Školní_seznam_literárních děl 2020-21 

/ckfinder/userfiles/files/šablonaSeznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a l

Šablona_seznam_literárnich děl 2020-21

 

Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce z CJL

Žák vybírá 20 literárních děl

Světová a česká literatura do konce 18. století: min. 2 literární díla

Světová a česká literatura 19. století: min. 3 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století: min. 4 literární díla

Česká literatura 20. a 21. století: min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena. Termín odevzdání žákovského seznamu literárních děl je prodloužen do 30. 4. 2021.

KRITÉRIA PÍSEMNÉ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA

Za písemnou práci se považuje souvislý text nebo texty v minimálním rozsahu 200 - 240 slov. Za 1 výraz/slovo se zpravidla považuje předložka, číslovka napsaná slovy, název (geografický, historický apod.), jméno, výraz spojený spojovníkem, pokud tvoří jeden významný celek. Za 1 výraz/slovo se nepovažují výrazy složené ze dvou a více slov, jsou-li psány zvlášť. Do počtu slov se nezapočítávají: číslovky psané číslicemi, symboly a zkratky.

Písemná práce bude trvat max. 80 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník, který neobsahuje přílohu věnovanou písemnému projevu. Zadáno bude jedno téma včetně názvu, způsobu zpracování zadání popřípadě bude uveden výchozí text. Písemná práce bude zaznamenána na arch papíru s předtištěnými linkami. 

 

KRITÉRIA PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA

Za písemnou práci se považuje souvislý text nebo texty v minimálním rozsahu 250 slov. Písemná práce bude trvat max. 120 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Zadána budou čtyři témata včetně názvu, způsobu zpracování zadání popřípadě bude uveden výchozí text. Písemná práce bude zaznamenána elektronicky v textovém editoru WORD s vypnutou opravou gramatiky.  Automatické ukládání ve Wordu bude nastaveno cca na 2 minuty. Pro případ výpadku elektrické energie budou pro záznam připraveny archy papíru s předtištěnými linkami. 

 

PRŮBĚH ÚSTNÍ ZKOUŠKY

Český jazyk a literatura - příprava 20 minut, zkouška max. 15 minut

Cizí jazyk - příprava 15 minut, zkouška max. 15 minut

Účetnictví - příprava 15 minut, zkouška max. 15 minut

Ekonomika - příprava 15 minut, zkouška max. 15 minut