EU peníze středním školám

V roce 2012 - 2014 jsme realizovali projekt "Jdeme do toho!" pod číslem CZ.1.07/1.5.00/34.1070 v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách - "EU peníze středním školám" za finační podpory z ESF a státního rozpočtu ČR.

Klíčové aktivity:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu.

Zlepšování sociálního klimatu ve škole. Vytváření otevřeného a podporujícího školního prostředí.

Vyhodnocení:

Cíl projektu vycházející z projektového záměru do OP VK pod názvem "Jdeme do toho!" byl naplněn. Během dvouletého období byly zpracovány digitální učební materiály v počtu 12 sad po 20 DUM z tématických oblastí společenskovědní předměty a český jazyk, přírodovědné předměty, odborné předměty a cizí jazyky. Vypracované DUM jsou umístěny na webových stránkách školy www.oalysa.cz ve formátu pdf. a na intranetu školy. Zpracované DUM jsou používány i opakovaně ve výuce a sdíleny mezi učiteli. Všichni zapojení učitelé do projektu si osvojili využívání IT techniky a aktivně ji využívají ve výuce.

V rámci projektu došlo k modernizaci IT techniky ve škole. Byla vybavena počítačová učebna PA3 počítači včetně softwaru a do kabinetů byly pořízeny síťové laserové tiskárny.

Pro zlepšení sociálního klimatu školy bylo ve školním roce 2012/2013 uskutečněno školení ve dvou blocích po 48 vyučovacích hodinách. Školení se zúčastnilo 15 učitelů a 1 nepedagogický pracovník. Školení bylo rozděleno do dvou bloků A a B. Tématicky odpovídalo požadavkům vycházející z Příručky pro SŠ - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 OP VK. Kvalita školení se odrazila ve zlepšené komunikaci s dynamikou skupiny ve třídě, dala podnět k dalšímu rozvíjení důvěry mezi žáky i učiteli a mezi žáky navzájem. Škola dlouhodobě podporuje začleňování žáků se SVP do vzdělávání, zavádění moderních vzdělávacích metod a různých forem hodnocení.

V dubnu 2013 se vedení školy (ředitelka, zástupkyně ředitelky) zúčastnilo dvoudenního vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu. Byl podpořen jejich profesní růst a došlo k osvojení principu mentorování. Své znalosti a získané dovednosti uplatňují při vedení pedagogického procesu. Školení se uskutečnilo v počtu 20 hodin.

Celkové výdaje projektu ve výši 781 163,- Kč byly plně vyčerpány.

      

    

Aktuálně

Žákovská firma Ori Cards se zapojuje do soutěží

Žákovská firma Ori Cards se zapojila do soutěže Top Logo.

Propagační video pro uchazeče

Chcete se dozvědět o naší škole něco víc? Mrkněte na video zde.

Nástup 4. ročníků

Od středy 25. 11. 2020 nastupují do školy 4. ročníky. Výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu. Kmenové a odborné učebny budou vyhrazeny pouze pro jednotlivé třídy.

Individuální konzultace

Od 18. 11. 2020 jsou ve škole umožněny individuální konzultace (1 žák a 1 učitel). Konzultace je nutné domluvit s učitelem konzultovaného předmětu telefonicky nebo e-mailem. Roušky v prostorách školy jsou povinné.

Praxe 2. ročníků

Praxe 2. ročníků v termínu od 23. 11. do 27. 11. 2020 je ZRUŠENA. Nahrazena bude ve 2. pololetí školního roku. Termín ještě upřesníme.

Rozvrh výuky od 19. 10. 2020

Aktuální rozvrh výuky od 19. 10. 2020 najdete v sekci Žák - Studium - Rozvrh

Školení pedagogického sboru

Dne 21. 10. 2020 proběhne celodenní školení pedagogického sboru. Distanční vzdělávání bude probíhat formou off-line výuky.

Čestné prohlášení

formulář naleznete zde

Anketa