EU peníze středním školám

V roce 2012 - 2014 jsme realizovali projekt "Jdeme do toho!" pod číslem CZ.1.07/1.5.00/34.1070 v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách - "EU peníze středním školám" za finační podpory z ESF a státního rozpočtu ČR.

Klíčové aktivity:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu.

Zlepšování sociálního klimatu ve škole. Vytváření otevřeného a podporujícího školního prostředí.

Vyhodnocení:

Cíl projektu vycházející z projektového záměru do OP VK pod názvem "Jdeme do toho!" byl naplněn. Během dvouletého období byly zpracovány digitální učební materiály v počtu 12 sad po 20 DUM z tématických oblastí společenskovědní předměty a český jazyk, přírodovědné předměty, odborné předměty a cizí jazyky. Vypracované DUM jsou umístěny na webových stránkách školy www.oalysa.cz ve formátu pdf. a na intranetu školy. Zpracované DUM jsou používány i opakovaně ve výuce a sdíleny mezi učiteli. Všichni zapojení učitelé do projektu si osvojili využívání IT techniky a aktivně ji využívají ve výuce.

V rámci projektu došlo k modernizaci IT techniky ve škole. Byla vybavena počítačová učebna PA3 počítači včetně softwaru a do kabinetů byly pořízeny síťové laserové tiskárny.

Pro zlepšení sociálního klimatu školy bylo ve školním roce 2012/2013 uskutečněno školení ve dvou blocích po 48 vyučovacích hodinách. Školení se zúčastnilo 15 učitelů a 1 nepedagogický pracovník. Školení bylo rozděleno do dvou bloků A a B. Tématicky odpovídalo požadavkům vycházející z Příručky pro SŠ - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 OP VK. Kvalita školení se odrazila ve zlepšené komunikaci s dynamikou skupiny ve třídě, dala podnět k dalšímu rozvíjení důvěry mezi žáky i učiteli a mezi žáky navzájem. Škola dlouhodobě podporuje začleňování žáků se SVP do vzdělávání, zavádění moderních vzdělávacích metod a různých forem hodnocení.

V dubnu 2013 se vedení školy (ředitelka, zástupkyně ředitelky) zúčastnilo dvoudenního vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu. Byl podpořen jejich profesní růst a došlo k osvojení principu mentorování. Své znalosti a získané dovednosti uplatňují při vedení pedagogického procesu. Školení se uskutečnilo v počtu 20 hodin.

Celkové výdaje projektu ve výši 781 163,- Kč byly plně vyčerpány.

      

    

Aktuálně

Výroční zpráva za 2018/2019

zde

Nejbližší den otevřených dveří

je v sobotu 7. 12. 2019 od 9 do 12 hodin.

Návštěva MF ČR

se uskutečnila na základě pozvání paní ministryně Aleny Schillerové. Fotografie zde

Den jazyků

jsme oslavili celoškolským projektem. Fotografie zde

3. místo v Ekotýmu

V krajském kole soutěže v ekonomických znalostech Ekonomický tým obsadilo družstvo studentů 4. ročníku naší školy 3. místo. Velká gratulace! Fotografie zde

Uchazeči o studium

se mohou přijít do školy podívat každý den. Hodinu je možné domluvit telefonicky nebo e-mailem.

Anketa