Hlavní strana
Projekt OP VK
Finanční audit

Finanční audit

provedla firma ATLAS AUDIT s. r. o., K Bílemu brchu 1717, Čelákovice.

Výrok auditora:

Na základě výsledků použitých auditorských procedur jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by naznačovala, že účetní záznamy nebyly úplné, správné a v souladu s platnými zákony a pravidly dotačního programu. Způsobilé výdaje byly dodavatelům a zaměstnancům zaplaceny. Podle našeho názoru účetnictví projektu "Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění" vedené příjemcem dotace je spolehlivé a je podloženo příslušnými podpůrnými dokumenty. Celkové uznatelné náklady na projekt uvedené v přehledu čerpání způsobilých výdajů projektu ve výši Kč 8 239 218,82 vznikly v souladu s ustanoveními textu smlouvy o poskytnutí podpory.